Hovedseksjon

Driftsstyret

Rektor er sekretær for driftsstyret og innkaller og planlegger møtene i sammen med driftstyrets leder. Driftstyret er regulert gjennom Reglement for Driftsstyret hjemlet i Kommuneloven. Rektor er driftsstyrets sekretær.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Utdanningsetaten har hovedansvaret for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en fullt forsvarlig måte. Direktøren har overordnet ansvar for elevenes arbeids- og læringsmiljø, og skal se til at nødvendig opplæring og informasjon innen HMS gjennomføres både på sentralt og lokalt nivå, og at saker håndteres i henhold til Opplæringslovens kap 9 a og AMLs krav og intensjoner

 

 

Møtedatoer:
Vår 2018: 28.05.18
Høst 2018: bestemmes på møtet 28.05.18

Driftsstyrets medlemmer

Ansatte:

1. medlem: Kristian Asplin 
2. medlem: Heidi Stensland
1. vara: Synnøve Flatebø Hoelseth
2. vara: Aase Maria Nilsen

Foresatte:

1. medlem: Stein Jørgensen (leder)
2. medlem: Yvonne Baade (nestleder)
1. vara: Khalid Sadiq
2. vara: Evegeny Borzenin
3. vara: Ingrid Lund Brende

Politiske medlemmer:

1. medlem: Leif Thorkhildsen (Ap)
2. medlem: John Wilhelm Sanne (FrP)
3. medlem: Siham Essekouri (H)
1. vara: Shila Khayrollahzadeh (Ap)
2. vara: Liv Rebekka Alne (R)
3. vara: Dag Eina Thorsen (Ap)