Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker.

Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter talen fordi de helt mangler tale (alternativ kommunikasjon). Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte tale som er utydelig eller svak (supplerende kommunikasjon).

ASK