PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

Den skal gi kommuner råd og veiledning for å tilrettelegge for barn som trenger det. 

Hva gjør PPT:

  • De skal gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi råd og veiledning om tilrettelegging for barn som har behov for det.
  • PPT deltar på tverrfaglige møter og ansvarsgruppemøter i utarbeidelsen av ny sakkyndig vurdering.
  • PPT kan også komme på ansvarsgruppemøter der det er behov.
  • PPT har et tett samarbeid med skolen og samarbeider også  med skolen på systemnivå om tiltak som fremmer læring. 

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjon om barnet oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Vår PP-rådgiver Ingunn Skipnes:

  • Har vært PP-rådgiver på Haukåsen skole siden 2013.
  • Har utdannelsen spesialpedagog med fordypning i utviklingshemning.
  • Har erfaring fra å jobbe med barn og ungdom  både med og uten funksjonsnedsettelser.  

Kontakt: 

Ønsker du å ta kontakt med PPT kan du enten melde saken til ressursteam, eller ringe direkte til vår rådgiver i PPT.

Ressursteamansvarlig:Gyri Nævdal gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no 

PP-rådgiver: Ingunn Skipnes, ingunn.skipnes@ude.oslo.kommune.no telefon: 97 13 93 95 

 

Les mer om PPT og spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider