Om AKS på Haukåsen

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen.

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek.

Organisering av Haukåsen aktivitetsskole

Start på dagen:

Elevene kommer med taxi mellom kl 08.00 og 08.30. De blir da tatt imot og forberedt til skoledagen.

På ettermiddagen:

Ulike planer for læringsstøttende aktiviteter gjennomføres. Aktivitetene er laget for en gruppe elever. Noen av gruppene er små og noen av gruppene kan være større. De ulike mat- stell og forflytningssituasjonene er en del av aktivitetene i AKS-tiden.

Pass av klasser:

På tirsdag og torsdag gjennomføres klassemøter for personalet. For å få til at alle kan delta, har alle klasser en samarbeidsklasse som de passer. De som har klassemøte på tirsdag, passer en klasse på torsdag, og omvendt. For at det skal være forsvarlige aktiviteter må det tas høyde for at de er færre voksne pr. barn. De forskjellige aktivitetene blir da ofte gjennomført i større grupper.

Kommunikasjon med foresatte:

Det lages aktivitetsplaner som sendes hjem til foresatte og som henger i klasserommet. Alle elevene har en kontaktbok der ansatte kan kommunisere med foresatte/avlastningshjem. Det er viktig at foresatte leser og setter seg inn i planer som sendes hjem, for å sikre at elevene får best mulig utbytte av Aktivitetsskolen. 3

Måltid:

Det lages et brødmåltid og et varmt måltid i uken. Det er fokus på sund, næringsrik og god mat for elevene. Foresatte må sende med mat til de resterende tre dagene.

Ved sykdom/fravær

Når elever blir syke, skal foresatte sende melding på elevtelefonen: 48091385. Dette gjelder også langtidsfravær av ulik karakter.

Heldagsåpent i ferier/fridager:

Elevene må melde seg på heldagsåpent på et skjema med tidsfrist. Det er viktig å overholde tidsfristene.

Aktivitetsplanen blir sendt hjem uken før heldagsåpent. Vi har "kjernetid", som er fra 10-14, hver dag i heldagsåpent. Dette er for å sikre at elevene er på plass i den tiden hovedaktiviteten gjennomføres. Da blir det lettere å organisere aktiviteter.

Dersom man har 50 prosent plass på Aktivitetsskolen kan eleven delta inntil tolv timer i uka når det er heldagsåpent.

På enkelte fridager, kjent som "inneklemte dager", kan eleven være tilstede 50% i løpet av skoleåret. Det kan ikke kjøpes ytterligere plass i heldagsåpent.

I heldagsåpent er det foresatte som sørger for transport og ledsagere ved behov.

Oppsigelse av plass på Aktivitetsskolen:

Dersom man ønsker å si opp plassen sin, må man fylle ut Skjemaet for oppsigelse av plass ved aktivitetsskolen.

Foresatte kan si opp plassen skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.

Redusere eller øke plass på Aktivitetsskolen:

Dersom man ønsker å redusere eller øke aktivitetsskoletilbudet mellom 50% og 100%, kontakt skolen.

Varsel om endret tid må skje skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.

NB: Det er kun mulig å endre oppholdstiden mellom 50% og 100% en gang pr skoleår. Dette er for å kunne sikre en forsvarlig drift.

Søknad om permisjon:

Dersom en elev har behov for permisjon fra Aktivitetsskolen, må man fylle ut Skjema for søknad om permisjon fra Aktivitetsskolen .

NB: Det er rektor som avgjør dette etter en skjønnsmessig vurdering, og vedtaket kan ikke klages på da avgjørelsen ikke er å regne som enkeltvedtak.

Ledsager:

Elever som har behov for ledsager i taxi, reiser fra Aktivitetsskolen kl. 15.30. Ledsager regnes inn i turnusen til ansatte på Aktivitetsskolen. Det sees på som en del av tilbudet i Aktivitetsskoletiden.

Ansvar for Aktivitetsskolen:

Gyri Nævdal
Dr Dedichens vei 20 0675 Oslo
Telefon: 23 46 65 00
E-post: gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no