Hovedseksjon

Om AKS på Haukåsen

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen.

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek.

Du kan søke om plass på AKS for elever fra 1-7 trinn her. For elever på ungdomstrinnet og vgs. må det søkes gjennom bydelen. Ta kontakt med ansvarlig på AKS, Hilde Melby hilde.melby@osloskolen.no for å avtale dette.

Organisering av Haukåsen aktivitetsskole

Start på dagen:

Elevene kommer med taxi mellom kl 08.00 og 08.30. De blir da tatt imot og forberedt til skoledagen.

På ettermiddagen:

Ulike planer for læringsstøttende aktiviteter gjennomføres. Aktivitetene er laget for en gruppe elever. Noen av gruppene er små og noen av gruppene kan være større. De ulike mat- stell og forflytningssituasjonene er en del av aktivitetene i AKS-tiden.

Pass av klasser:

På tirsdag og torsdag gjennomføres klassemøter for personalet. For å få til at alle kan delta, har alle klasser en samarbeidsklasse som de passer. De som har klassemøte på tirsdag, passer en klasse på torsdag, og omvendt. For at det skal være forsvarlige aktiviteter må det tas høyde for at de er færre voksne pr. barn. De forskjellige aktivitetene blir da ofte gjennomført i større grupper.

Kommunikasjon med foresatte:

Det lages aktivitetsplaner som sendes hjem til foresatte og som henger i klasserommet. Alle elevene har en kontaktbok der ansatte kan kommunisere med foresatte/avlastningshjem. Det er viktig at foresatte leser og setter seg inn i planer som sendes hjem, for å sikre at elevene får best mulig utbytte av Aktivitetsskolen. 3

Måltid:

Det lages et brødmåltid og et varmt måltid i uken. Det er fokus på sund, næringsrik og god mat for elevene. Foresatte må sende med mat til de resterende tre dagene.

Redusere eller øke plass på Aktivitetsskolen:
Dersom man ønsker å redusere eller øke aktivitetsskoletilbudet mellom 50% og 100%, kontakt skolen.
Varsel om endret tid må skje skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.
NB: Det er kun mulig å endre oppholdstiden mellom 50% og 100% en gang pr skoleår. Dette er for å kunne sikre en forsvarlig drift.

Betaling på AKS

Ved Haukåsen skole får alle elever på barnetrinnet, fra 1-4. trinn gratis deltidsplass på AKS. Foreldrebetalingen er behovsprøvd. For å få reduksjon i foreldreandelen, må man levere inn dokumentasjon til AKS-ansvarlig ved Haukåsen. Haukåsen skole organiserer også heldagsskole for elever fra 5-13. trinn. For mer informasjon om AKS, se på Oslo kommunes hjemmesider.

Ledsager:

Elever som har behov for ledsager i taxi, reiser fra Aktivitetsskolen kl. 15.30. Ledsager regnes inn i turnusen til ansatte på Aktivitetsskolen. Det sees på som en del av tilbudet i Aktivitetsskoletiden.

 

 

Ansvar for Aktivitetsskolen:

 

Hilde Melby
Telefon: 23 46 65 00
E-post: hilde.melby@osloskolen.no
Dr Dedichens vei 20, 0675 Oslo