Strategisk plan

Den strategiske planen lages av skolens plangruppe og ledelse. Målene for Osloskolen blir i denne planen brutt ned til lokale mål for vår skole. Dersom du har spørsmål om skolens strategiske plan kan du kontakte rektor.

Skolens visjon:
Visjonen til Haukåsen skole er: Læring, mestring og livskvalitet. For å oppnå denne, er hovedfokuset i strategisk plan for 2018; å styrke personalets profesjonelle læringsfellesskap, økt bruk av læringsteknologi og sørge for god dokumentasjon av elevens læring gjennom underveisvurdering (VFL) og kartlegging. Systematisk og god veiledning for miljøarbeiderne, videreføres fra høsten 2017. 


Haukåsen skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre elevens læring og faglige progresjon. For å nå dette målet er tiltakene å bruke, dele og videreutvikle kompetanse, samt opplæring av personalet i bruk av læringsteknologi som elevene aktivt kan nyttegjøre seg av.

Skolemiljø:
Opplæringslovens §9A Elevens skolemiljø, er et prioritert område for Haukåsen. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. For å nå dette vil vi på Haukåsen skole ha fokus på elevmedvirkning og styrke elevens stemme, samtidig som vil øke kompetansen på voksenatferd i møte med elever. Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. For å påse dette har alle som arbeider på skolen plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.


Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv ressursutnyttelse. For å sikre høy tilstedeværelse, er et tiltak å øke kompetansen i håndtering av utfordrende elevatferd, sikre god veiledning og sørge for god kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.