Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2022-2023

Hauåkåsen skoles visjon er Læring, mestring og livskvalitet.

Haukåsen skole fyller i 2022 femti år og planlegge å markere dette gjennom hele året. Vi planlegger et helhetlig pedagogisk og kulturelt program for hele året. Overordnet tema for markeringen er inkludering i opplæringen, og alternativ og supplerende kommunikasjon.

Hovedfokus i Strategisk plan for 2022 er å styrke elevens stemme og medvirkning. I år er skolens satsningsområde knyttet til grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon, samspill og regning, tilpasset elevens nivå. Alle elever på skolen har behov for ASK, og dette vil naturlig nok danne rammene for arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Årets arbeid er en videreføring av arbeidet fra 2019 med kjernevokabular og ASK-merking. I 2020 deltok blant annet personalet i tegn-til-tale kurs. I 2021 jobbet vi med opplæring og kompetansebygging på kurs og workshops i regi av Statped og skolens personal. Dette opplærings- og kompetansebyggingsarbeidet fortsetter også i år for å forandre nye arbeidsmetoder og samarbeidsstrukturer.

I 2022 jobber hele Osloskolen med å bygge kompetanse gjennom reflekterende og evaluerende praksis på skoler. Dette arbeidet fortsetter vi med i kollegiet på Haukåsen. Vi vil legge til rette for at teamenes kompetanse i å jobbe reflekterende og evaluerende med utgangspunkt i datamateriale øker. Det er planlagt å jobbe systematisk med dette på alle samarbeids-, veilednings-, og opplæringsarenaer i 2022.

Haukåsen skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og opplæringen skal sikre elevenes læring og faglige progresjon. Elevenes læring er avhengig av systematisk, langvarig og enhetlig jobbing fra hele teamet rundt eleven. Å samkjøre teamene, deres kompetanseheving, samarbeidsmetoder og evalueringspraksis bidrar til mer forutsigbare skoledager med tydeligere læringsfokus for elevene. I 2021 jobbet Haukåsen med å systematisere veiledning og metodikk for profesjonelle læringsfellesskap, i 2022 jobber vi med å kartlegge og tilrettelegge opplæring også av de ansatte, samt å dokumentere samarbeids-, opplærings- og veiledningspraksisen på skolen.

Samarbeidet med foreldrene er svært viktig. Skolen har over flere år jobbet med å utvikle digitale kommunikasjonskanaler og en helhetlig kommunikasjonsstrategi i samarbeid med foreldrene. Dette fortsetter også i 2022.

 

Skolemiljø:

Opplæringsloven §9A, elevenes skolemiljø, er et prioritert område på Haukåsen skole. Tidligere år har vi jobbet med systematisk risikovurdering av organisasjonen. Skolen ønsker å fokusere på elevens skolemiljø i år, gjennom å utvikle en møtekultur med foreldre som ivaretar elevenes kommunikasjonsutvikling, læring, mestring og livskvalitet.

 

 

 

Strategisk plan 2022