Strategisk plan

Haukåsen skoles visjon er Læring, mestring og livskvalitet.

Hovedfokuset i strategisk plan for 2020 er å styrke elevenes stemme og medvirkning, videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap, samt sikre at alle ansatte jobber i tråd med begrepene i den overordnede delen av Fagfornyelsen.

Haukåsen skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og opplæringen skal sikre elevens læring og faglige progresjon. Med innføringen av Fagfornyelsen fra høsten 2020, vil vårhalvåret vies til å utarbeide temaplan for kjerneelementene, og etablere felles forståelse av hva Fagfornyelsen vil bety for pedagogisk praksis på Haukåsen.  Mange av elevene på skolen bruker ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). I 2018 startet personalet på Haukåsen skole utvikling av kjernevokabular som er tilgjengelig på sentrale plasser på skolen, samt at alle ansatte har sneller (hefter med kjernevokabular) med seg hele dagen. I løpet av 2019 ble dette vokabularet evaluert og videreutviklet, og spesialrommene på skolen ble tydelig  ASK-merket taktilt og   med visuelle symboler og tegn.  For å sikre at elevenes stemme skal komme tydeligere frem, vil pedagogene og miljøarbeidere gjennomføre jevnlige praktiske ASK-økter. . Alle miljøarbeidere skal få opplæring i tegn-til-tale og hele personalet vil arbeide med styrket kompetanse på «det nære språket».   

Skolemiljø:
Opplæringslovens §9A Elevens skolemiljø, er et prioritert område på Haukåsen. Elever og ansatte skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold, trusler og overgrep. For å nå dette vil vi på Haukåsen skole ha fokus på elevmedvirkning og styrke elevens stemme, samtidig som vi vil øke kompetansen på voksenatferd i møte med elever, og sikre en trygg ytringskultur. Etablering av elevråd ved skolen har gitt et større rom for elevens aktive medvirkning og innflytelse på egen skolehverdag. I løpet av 2020 er det planlagt et elevrådsseminar for skolene i Avdeling for PPT og spesialskoler, der elevene skal få mulighet til å dele erfaringer og ønsker for egne skoler. 
Et felles begrepsregister og rapporteringssystem er utgangspunkt for risikovurdering av elevens og de ansattes hverdag på skole og aktivitetsskole (AKS). Dette vil være et felles arbeid i personalgruppen i løpet av året. Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. For å påse dette har alle som arbeider på skolen plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv ressursutnyttelse. Tiltak som å øke kompetansen i håndtering av utfordrende elevatferd og tydelig og tilgjengelig informasjonsflyt og kommunikasjon på digitale flater, har som formål å styrke jobbnærværet blant de ansatte på Haukåsen skole.