Hovedseksjon

Strategisk plan

Haukåsen skoles visjon er Læring, mestring og livskvalitet.


Hovedfokuset i strategisk plan for 2021 er å styrke elevenes stemme og medvirkning, samt å sikre kontinuerlig kompetanseheving av hele organisasjonen for å styrke skolens profesjonelle læringsfellesskap. Haukåsen skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og opplæringen skal sikre elevens læring og faglige progresjon. Elevenes læring er avhengig av systematisk, langvarig og enhetlig jobbing fra hele teamet rundt eleven. Å samkjøre teamene, deres kompetanseheving, samarbeidsmetoder og evalueringspraksis bidrar til mer forutsigbare skoledager med tydeligere læringsfokus for elevene. Dette er også i tråd med den pedagogiske praksisen slik den skisseres i LK 2020.
Mange av elevene på skolen bruker ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). I 2019 ble Haukåsens kjernevokabular videreutviklet, skolen ble tydelig ASK-merket taktilt og visuelt. I 2020 deltok personalet i tegn-til-tale kurs og Statpeds ASK-opplæringsmodul. Kompetanseheving på ASK fortsetter også i 2021. Vi ønsker at personalets kompetanse deles systematisk og at
opplæringsbolker fra eksterne kursholdere bidrar inn i personalets delte kompetanseheving. Samtidig ønsker skolens ledelse at teamenes kompetanse i å jobbe reflekterende og evaluerende med utgangspunkt i datamateriale øker. Det er planlagt å jobbe systematisk med dette på alle samarbeids-, veilednings- og opplæringsarenaer i 2021.

 

Skolemiljø:
Opplæringslovens §9A Elevens skolemiljø, er et prioritert område på Haukåsen. I 2020 jobbet skolen systematisk med risikovurdering av organisasjonen. I dette arbeidet og i kjølvannet av koronapandemien ser skolen at et mer systematisk foreldresamarbeid kan bidra til å skape det trygge og inkluderende læringsmiljøet som er viktig for elevenes læring. Skolen skal utforme standarder for foreldresamarbeidet og utforme klarere informasjons- og samarbeidskanaler. Et godt digitalt samarbeidsverktøy er viktig for bedret skolehjem-samarbeid, og målsetningen er å komme fram til et slikt i 2021. Skolen ønsker også å legge til rette for uformelle møtepunkter og å gi opplæring og veiledning til foreldre i tråd med de nyutviklete standardene. Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv ressursutnyttelse. Organisasjonsendringene som følge av koronapandemien har vist at skolen kan utnytte digitale administrasjons- og skybaserte løsninger mer effektivt. De viser også at lederoppfølgingen av både teamarbeidog den enkelte ansatte og elev bør forsterkes. Dette er tiltak som skolen mener vil støtte opp om de kompetansehevingstiltakene og teamorganiseringstiltakene som bidrar til å øke elevenes læring, mestring og livskvalitet.