Hovedseksjon

Vår profil

Skolen har 86 elever og ca. 140 ansatte. Skoleavdelingen gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever fra 1. til 10. klasse samt for 13 elever i videregående skole.

Innhold:

Opplæring, opplevelser og trening skal gis ut fra den enkelte elevs funksjonsnivå, behov og sterke sider.

Opplæringsområder og mål skal begrunnes. Grunnlaget for undervisningen/opplæringen er Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK20) og sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT. På bakgrunn av dette utarbeides en Individuell opplæringsplan (IOP).

Foruten skolefag er de sentrale opplæringsområdene følgende:

  • språk og kommunikasjon
  • bruk av læringsteknologi som hjelpemiddel
  • sosial fungeringselvhjelp (ADL)
  • fysisk trening

 

Organisering:

Skolen har et skoletilbud for elever fra 1. til 13. trinn. Elevene går i små grupper med 4 til 10 elever. Alle grupper har lærer(e) med spesialpedagogisk kompetanse og faste fagarbeidere/miljøarbeidere. Skolen har faglærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning i kroppsøving. Skolen har egen musikkterapeut. For å kunne gi et best mulig tilbud er personalet satt sammen av mange ulike yrkesgrupper som utgjør laget rundt eleven: Spesialpedagoger og faglærere med spesialpedagogisk videreutdanning, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, skoleassistenter, vernepleier, fysioterapeuter og ergoterapeut.

Etter skoledagen tilbys elevene ulike gruppeaktiviteter i Aktivitetsskolen.

Praktiske opplysninger:

Skolen har tilrettelagte bygg, skolegårder og eget bygg for kroppsøving og svømming. Svømmebassenget vårt holder 33 grader. Skoler i nærområdet benytter også bassenget til svømmeopplæring.

Skolen har Aktivitetsskole som er knyttet opp mot personalet i klassene og skaper en helhetlig skoledag for elevene.

Bostedskolen – i samarbeid med foreldrene – søker om spesialskoleplass til Utdanningsetaten. Søknadsfristen for grunnskolen er 1. desember og for videregående skole 1. februar .

Utadrettet virksomhet

Foruten ansatte som arbeider med elevene på Haukåsen skole, har skolen en avdeling for utadrettet virksomhet som gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler og barnehager i hele Oslo.