Vår profil

Skolen har 83 elever og ca. 130 ansatte. Skoleavdelingen gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever fra 1. til 10. klasse samt for 13 elever i videregående skole.

Innhold:

Opplæring, opplevelser og trening skal gis ut fra den enkelte elevs funksjonsnivå, behov og sterke sider.

Opplæringsområder og mål skal begrunnes. Grunnlaget for undervisningen/opplæringen er Læreplanverket "Kunnskapsløftet" og sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT. På bakgrunn av dette utarbeides en Individuell opplæringsplan (IOP).

Foruten skolefag er de sentrale opplæringsområdene følende:

  • språk og kommunikasjon
  • bruk av læringsteknologi som hjelpemiddel
  • sosial fungeringselvhjelp (ADL)
  • fysisk trening

 

Organisering:

Skolen har et skoletilbud for elever fra 1. til 13. trinn. Etter skoledagen tilbys elevene ulike aktiviteter i Aktivitetsskolen. Elevene går i små grupper med 4 til 10 elever. Alle grupper har lærer(e) med spesialpedagogisk kompetanse og faste fagarbeidere/miljøarbeidere. Skolen har faglærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning i kroppsøving. Skolen har egen musikkterapeut. For å kunne gi et best mulig tilbud er personalet satt sammen av mange ulike yrkesgrupper: Spesialpedagoger og faglærere med spesialpedagogisk videreutdanning, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, skoleassistenter, vernepleier, fysioterapeuter og ergoterapeut.

Praktiske opplysninger:

Skolen har tilrettelagte bygg, skolegårder og eget bygg for kroppsøving/svømming. Svømmebassenget vårt holder 33 grader. Skoler i nærområdet benytter også bassenget til svømmeopplæring.

Skolen har Aktivitetsskole som er knyttet opp mot personalet i klassene og skaper en helhetlig skoledag for elevene.

Bostedskolen – i samarbeid med foreldrene – søker om spesialskoleplass til Utdanningsetaten. Søknadsfristen for grunnskolen er 1. desember og 1. februar for videregående skole.

Utadrettet virksomhet

Foruten ansatte som arbeider med elevene på Haukåsen skole, har skolen en avdeling for utadrettet virksomhet som gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler og barnehager i hele Oslo.