Vår profil

Logo

Haukåsen skole er en bydekkende kommunal spesialskole som gir et helhetlig tilbud til elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. Skolen har 82 elever og ca. 130 ansatte. Skoleavdelingen gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever fra 1. til 10. klasse samt for 15 elever i videregående skole.

Innhold:

Opplæring, opplevelser og trening skal gis ut fra den enkelte elevs funksjonsnivå, behov og sterke sider. Opplæringsområder og mål skal begrunnes. Grunnlaget for undervisningen / opplæringen er Læreplanverket "Kunnskapsløftet" og elevens Individuelle Plan (IP). På bakgrunn av disse og en grundig kartlegging av eleven utarbeides en Individuell opplæringsplan (IOP).

Foruten skolefag er de sentrale opplæringsområdene;

  • språk og kommunikasjon (Logoped)
  • bruk av data som hjelpemiddel (Dataavdelingen)
  • sosial fungeringselvhjelp (ADL)
  • fysisk trening

Organisering:

Elevene går i små grupper med 5 til 8 elever. Alle grupper har lærer(e) med spesialpedagogisk kompetanse og faste assistenter / fagarbeidere. Skolen har faglærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning i kroppsøving. Skolen har egen musikkterapeut.

Omfang:

Skolen har et skoletilbud for elever fra 1. til 13. trinn. Etter skoledagen tilbys elevene ulike aktiviteter i Aktivitetsskolen.

Skolen har bl.a. erfaring med · Cerebral Parese · Ryggmargsbrokk · Microcephali · Epilepsi · Blindhet og svaksynthet · Ulike muskelsykdommer · Autisme / autismelignende vansker · AD/HD · Tourette syndrom · Fragilt X og andre kromosomrelaterte diagnoser · Generelle lærevansker, språkvansker og alternativ kommunikasjon · Generelle motoriske vansker · Multifunksjonshemming · Mange ulike små diagnosegrupper og vansker med ukjent årsak · Sondemating · Ulike dietter

For å kunne gi et best mulig tilbud er personalet satt sammen av mange ulike yrkesgrupper: Spesialpedagoger og faglærere med spesialpedagogisk videreutdanning, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, skoleassistenter, vernepleier, fysioterapeuter og ergoterapeut.

Praktiske opplysninger:

Skolen har eget skolebygg og eget bygg for kroppsøving / svømming. (Svømmebassenget holder 33 grader og alle elevene har svømming hver uke.)

Skolen har Aktivitetsskole som er knyttet opp mot personalet i klassene og skaper en helhetlig skoledag for elevene.

Bostedskolen, i samarbeid med foreldrene, søker om spesialskoleplass til Utdanningsetaten. Søknadsfristen for grunnskolen er 1. desember og 1. februar for videregående skole.

Utadrettet virksomhet

Foruten ansatte som arbeider med elevene på Haukåsen skole, har skolen en avdeling for utadrettet virksomhet som gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler og barnehager i hele Oslo.

Drawing of a city