Taktile tegn i MTD

MTD1

Gjennom kroppen og sansene både erfarer og uttrykk vi oss. Berøring er dermed en viktig kanal for kommunikasjon for elever der kognitive, motoriske og sansemessige funksjonshemminger begrenser mulighetene for symbolsk og språklig kommunikasjon. Ved å anvende berøring eller taktile tegn i samspillet med elevene vil de opparbeide seg kroppslige erfaringer, som er med på å skape gjenkjennelse og forventninger. På den måten forbereder vi elevene på det som skal skje av daglige rutiner og aktiviteter. Bruk av taktile tegn og systematiske berøringssystemer bidrar også til felles oppmerksomhet og økt grad av deltagelse for elevene.

MTD2

Hånd under hånd prinsippet innebærer at den voksne holder hånden sin under eleven. Dette sikrer bevegelsesfrihet for eleven, slik at de når som helst kan trekke hånden sin til seg. Her vises det at eleven skal opp i heis.

 

TaSSels (Tactile Signing for Sensory Learners) er et systematisk berøringssystem laget av Joe Woodall og Denise Charnock. Det er utviklet for å støtte de tidlige stadiene av kommunikasjon og bygger på en utvidet forståelse av kommunikasjon. Tegnene er utformet med respekt for elevene og kroppene deres, noe som innebærer at ingen tegn gjøres på sensitive eller intime områder på kroppen. I tillegg er det viktig at tegnene ikke utføres på en slik måte at de kontrollerer eller begrenser elevenes mulighet til å trekke seg unna. Berøringssystemet gir rom for både generelle tilpasninger og individuelle tilpasninger når det gjelder utforming og gjennomføring av tegnene, slik at elevenes individuelle forutsetninger blir tatt hensyn til. TaSSels består av et kjerneordforråd på 50 ord og må dermed ikke ansees som et komplett kommunikasjonsverktøy, men heller som et bidrag inn i samspill og kommunikasjon med elevene. I MTD har vi konsentrert oss om noen få tegn for å sikre god forståelse for elevene.

MTD3

Her vises at eleven skal få mat i PEG.