Kommunerevisjonens rapport er klar

234

De har gjennomgått sakkyndige vurderinger, vedtak, IOPer og årsrapporter til utvalgte elever, intervjuet rektor og enkelte ansatte på Haukåsen, foreldre og støtteapparatet i bydelen. I tillegg har alle ansatte svart på en kartleggingsundersøkelse og foreldrene har også deltatt i en slik undersøkelse. Kommunerevisjonen har også sett på skolens koordineringsverktøy for elevenes læring og bemanning. De har sett på rutiner for veiledning og utvikling på skolen. Dette er deres hovedbudskap slik det står i rapporten på side 5. Rapporten finner dere vedlagt.

Hovedbudskap

Kommunerevisjonen har undersøkt kvaliteten på tilbudet til en spesialskole og en ordinær skole med spesialgrupper, henholdsvis Haukåsen skole og Rødtvet skole. Opplæringsloven gir alle barn i skolealder rett til å gå på sin nærskole. Oslo kommune har i tillegg etablert et byomfattende tilbud om opplæring i spesialskole eller spesialgruppe som elever med behov for spesialundervisning i alle fag og i alle skoletimer kan søke på. Denne undersøkelsen dreier seg om dette tilbudet for elever i grunnskolen. Undersøkelsen viser at det var mange positive trekk ved tilbudet til elevene både ved Haukåsen skole og Rødtvet skole. Kommunerevisjonen har merket seg at foreldrene i hovedsak var fornøyde med skolenes tilbud på de fleste undersøkte områdene, og at begge skolene hadde mange tiltak for å ivareta elevenes behov. Samtidig var det mangler og svakheter blant annet knyttet til utformingen av vedtak, og dermed muligheten for å sikre samsvar mellom vedtak og faktisk gjennomføring av spesialundervisningen. Det var videre svakheter knyttet til elev- og foreldremedvirkning, spesielt ved Rødtvet skole.

Lenke til rapporten:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13405500-1620991195/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/Møter/2021-05-25/Vedlegg%20Rapport%207-2021%20Kvalitet%20i%20spesialskole%20og%20spesialgruppe%20–%20Haukåsen%20skole%20og%20Rødtvet%20skole.pdf 

Rapport 7